Araştırmalar (Makaleler)
Akman, B., Kükürtçü Kent, S., Tarman, İ., Şanlı, Z. S. (2017). Examining Preschool and Fisrt Grade Teachers' Opinions on the Effects of School Readiness to Classroom Management.  International Journal of Progressive Education, 13(1), 22-41. (Yayın No: 3428831.
Güler-Yıldız, T., Özdemir-Şimşek, P., Eren, S., ve Aydos, E. H. (2017). An analysis of the views and experiences of children who are 48–66 months old, their parents, and teachers about “sustainable development. Educational Sciences: Theory & Practice, 17, 653–677
Korkmaz, A. ve Güler Yıldız, T. (2017). Assessing preschools using the Eco-Schools program in terms of educating for sustainable development in early childhood education. European Early Childhood Education Research Journal. 4. DOI: 10.1080/1350293X.2017.1331074.
Turan, F., Gönen, M. ve Aydos, E. H. (2017). Okul öncesi öğretmen adaylarının resimli öykü kitaplarını seçme konusunda yeterlik düzeyleri ve kendi yeterliklerine ilişkin algılarının incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (1), 400-422.
Uyanık Balat, G., Akman, B. ve Arslan Çiftçi, H. (2017). Okul Öncesi Rekabet Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.  Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi (INES Journal), 4(10), 59-71. (Yayın No: 3449497).
Ülker-Erdem, A., Aydos, E.H. ve Çoban, A. (2017). Resimli Çocuk Kitaplarında Yer Alan Olumsuz Duygular ve Karakterlerin Kullandığı Baş Etme Stratejileri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (2), 914-931.
Ata, S. ve Akman, B. (2016).  Bağlanma Boyutları  Sınıf Yönetimi Profilleri ve Öğretmen Aile Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi.  İlköğretim Online, 15(3), 820-837., Doi: 10.17051/io.2016.41090 (Yayın No: 2849308).
Ezmeci, F. ve Akman, B. (2016). Erken Çocukluk Döneminde Düşünme Becerileri.  Uluslararası Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 1(1), 1-13. (Yayın No: 2575961).
Gençer Akar, A. ve Akman, B. (2016).  Çocukların Bilim İnsanları ve  İcatlarına Yönelik Fikirlerinin Oluşumunda  Drama Yönteminin Etkiisni İncelemek.  İlköğretim Online, 15(1), 160-171. (Kontrol No: 2575955)
Gönen, M. ve Özer, G. (2016). Anaokulu çocuklarının çizdikleri resimlere yönelik anlatımları yoluyla empatik becerilerinin incelenmesi. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 1(1), 56-71.
Güler Yıldız, T. ve Ertürk Kara, H. G. (2016). Pre-school teachers’ opinions about professional development applications and teaching partnership. International Journal of Research in Education and Science (IJRES), 2(2), 494-508.
Güneş, G., Çakıcı Güneş, G. ve Akman, B. (2016).  Children s Drawings and Descriptions of Their Ideal school  A Case Study  from Turkey.  International Journal of Progressive Education, 12(3), 121-133. (Yayın No: 3015868).
Kardeş, S. ve Akman, B. (2016).  Okul öncesi eğitim kurumu yönetici ve öğretmenlerinin rehber öğretmenlerin rollerine ilişkin algılarının incelenmesi.  Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi-Pegem Journal of Education and Instruction, 6(3), 393-412., Doi: 10.14527 (Kontrol No: 2850165).  
Özen Altınkaynak, Ş., ve Akman, B. (2016).  The Effects of Family Based Literacy Preparation Program on Children s Literacy Preparation Skills.  TED EĞİTİM VE BİLİM, 41(186), 185-204., Doi: 10.15390/EB.2016.6711 (Yayın No: 3002193).
Özen Altınkaynak, Ş., Uysal, H., Akman, B. ve Durmuşoğlu, M.C. (2016).  Öğretmen Adayları ve Öğretim Elemanlarının Türk Eğitim Sistemindeki Bologna Sürecine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi  Hacettepe Üniversitesi Örneği.  Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 43, 1-20., Doi: 10.15285/ebd.51270 (Yayın No: 3002402).
Uysal, H., Özen Altınkaynak, Ş., Taşkın, N., Akman, B. ve Dinçer, F. Ç. (2016).  Okul Öncesi Öğretmeni Adaylarının  Okul Öncesi Öğretmenliği Programına İlişkin Metaforik Algıları.  Cumhuriyet International Journal of Education, 5(3), 1-15. (Yayın No: 3002336).
Uysal, H., Aydos, E. H. ve Akman,  B. (2016).  Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Sınıfa Uyumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi.  Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(3), 617-645. (Kontrol No: 3015571).
Uysal, H. ve Akman, B. (2016).  Sosyal Yetkinlik ve Davranış Değerlendirme Ölçeği nin Türkçe ye Uyarlama Çalışması.  Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 419-476. (Kontrol No: 3002280).
Uysal, H., Tepetaş Cengiz, G. Ş., Güçhan Özgül, S., Akar Gençer, A. ve Akman, B. (2016).  Okul Öncesi Öğretmenlerinin Bilim Defterlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi.  Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 10(1), 85-106. (Kontrol No: 2849315).
Yağan Güder, S. ve Güler Yıldız, T. (2016). Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Toplumsal Cinsiyet Algılarında Ailenin Rolü.  Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 424-446.
Akman, B., Alabay, E. ve Veziroğlu Çelik, M. (2015).  Çocukların merak ettiği bilim sorularına okul öncesi öğretmenlerinin verdikleri cevapların incelenmesi. The Journal of International Educational Sciences, 2(4), 65-65., Doi: 10.16991/INESJOURNAL.97  (Yayın No: 1885867)
Akman, B., Özen Altınkaynak, Ş, Ertürk, H. G. ve Can Gül, Ş. (2015).  Okul Öncesi Öğretmenlerinin Müze Eğitimine İlişkin Görüşleri.  Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, , 28(1), 97-115. (Kontrol No: 1886247).
Aydos, E. H., Uysal, H. ve Akman, B. (2015).  Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi Kontrol Listesi ni Türkçeye Uyarlama Çalışması.  Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(2), 802-824. (Yayın No: 1886840).
Ertürk Kara, H. ve Gönen, M. (2015). Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Öz Düzenleme Becerisinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 11(4), 1224-1239.
Gönen, M., Aydos, E., H. ve Ulker- Erdem, A. (2015). Experiences of candidate preschool teachers on art education and implementations. International Journal of Innovative Research in Education, 1 (1), 10-17. //sproc.org/ojs/index.php/IJIRE
Gönen, M., Dursun, A., Topcu Bilir, Z., Tarman, I. ve Nur, I. (2015). A Study on the Depiction of disability in illustrated story books. Revista de Cercetare si Interventie Sociala, 50, 275-292.
Gönen, M., Ozen Altinkaynak, S., Sanli, Z. S. ve Kent Kukurtcu, S. (2015). The consideration of ıssues regarding families' selection on reading materials for their children and activities during presentation of these materials. HAC U EG FA, 30(2),  s. 30-41.
Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş., Aydoğan, Y., Çakan, M., Kılıç Çakmak, E., Özyürek, A., Gültekin Akduman, G., Günindi, Y., Kutlu, Ö., Çoban, A., Yurt, Ö., Kogar, H. & Karayol, S. (2015). Determination and Interpretation of the Norm Values of PreSchool Social Skills Rating Scale Teacher Form, Educational Sciences: Theory & Practice, 15(4), 981-996 (SSCI)
Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş., Aydoğan, Y., Çakan, M., Kılıç Çakmak, E., Özyürek, A., Gültekin Akduman, G., Günindi, Y., Kutlu, Ö., Çoban, A., Yurt, Ö., Koğar, H., Karayol, S. (2015). Okul Öncesi Sosyal Beceri Destek Projesinde Geliştirilen Ölçme-Değerlendirme Araç ve Yöntemlerinin Tanıtımı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (1), 74-83 [Erişim://edergi.mu.edu.tr/index.php/efdergi/article/view/14/33].
Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş., Aydoğan, Y., Çakan, M., Özyürek, A., Gültekin Akduman, G., Kılıç Çakmak, E., Günindi, Y., Çoban, A., Yurt, Ö., Koğar, H., Karayol, S. (2015). Okul Öncesi Sosyal Beceri Eğitim Programı Pilot Çalışmasının Değerlendirilmesi, Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi, 7, 72-89. Doi:10.17359/ACED.2015714079. [ASOS indeks]
Uysal, H. ve Akman, B. (2015).  Erken Müdahale Programlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İrdelenmesi  Erken Çocukluk Eğitimine Yapılan Yatırım Geleceğe Olan Yatırım mıdır.  Turkish Studies, 10(3), 1053-1053., Doi: 10.7827/TurkishStudies.7692  (Yayın No: 1887015)
Yazıcı, D. N., Akgül, E. ve Akman, B. (2015).  A Comparative Examination of the Family based Early Intervention Programs Developed in Turkey and in the USA in the Last Decade.  Procedia - Social and Behavioral Sciences, 174, 658-666., Doi: 10.1016/j.sbspro.2015.01.598 (Yayın No: 1917822)
Çelebi-Öncü, E., Akman, B., Güler, T. ve Karaaslan, T. (2009). Report On Traumatised and Non Traumatised Children’s Human Figure Drawings Reflecting Emotional Effects of Disastrous Conditions. The Australasian Journal of  Disaster and Trauma Studies, 1
Durmuşoğlu, C., Yanık, C. ve Akkoyunlu, B. (2009). Türk ve Azeri öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 76 - 86.
Erkan, S. ve Kırca, A. (2010). Okul öncesi eğitimin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okula hazır bulunuşluklarına etkisinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 94-106.
Erkan, S. ve Severcan, S. (2010). Okul öncesi öğretmen adaylarının uygulama yaptıkları kurum türüne göre öğretmenlik uygulamasını mesleki kazanımlar açısından değerlendirmeleri.Çağdaş Eğitim Dergisi, 376, 6-14.
Erkan, S. ve Toran, M. (2010). Child acceptance-rejection behaviors of lower and upper socio-economic status mothers. Social Behavior and Personality, 38(3), 427-432.
Güler, T. (2009). Ekoloji Temelli Bir Çevre Eğitiminin Öğretmenlerin Çevre Eğitimine Karşı Görüşlerine Etkileri. Eğitim ve Bilim34 (151), 30-43.
Kalkan, E. ve  Akman, B. (2009) Examining Preschools’ Quality in Terms of Physical ConditionsProcedia Social and Behavioral Sciences, 1(1), 1573-1577.
Yılmaz, A. (2009). Public policies and public library-emergent literacy relationship in the USABilgi Dünyası, 10(1), 109-128.
Yılmaz, A. ve McMulllen M. B. (2010). A study of facilitating early literacy curriculum improvement in Head Start classrooms. Eğitim ve Bilim, 35(158), 169-183.
Yılmaz, A. ve Şahin, V. (2010). An exploratory study on the factors which influence professional motivation in male early childhood teachers. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(20), 66-82.